Splošni pogoji

 
 
 
 

1. člen

S splošnimi pogoji za uporabo prostorov se urejajo odnosi med najemodajalcem in uporabniki prostorov.

Pogoji določajo:

– pomen uporabljenih pojmov;

– plačilne pogoje;

– rezervacijo termina;

– obseg slavja oz. prireditev;

– pridobitev dovoljenj;

– odgovornost za škodo;

– prepovedi;

– odstop od pogodbe.

2. člen

Uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:

• posestvo Mestni Vrh – zajema zgodovinsko vilo z zunanjim prireditvenim prostorom, apartmajsko hišo s sobami, s šotorom pokrit zunanji prireditveni prostor, stiskalnico vina z vinsko kletjo, kmetijsko gospodarska poslopja s pomožnimi objekti (zajčnik, pesjak) ter parkirni prostor, vse na naslovu Mestni Vrh 30, Ptuj;

• vila – zgodovinska vila v skupni izmeri 112 m2 v vsaki od 2 etaž:

o pritličje: dnevni prostor, kuhinja, wc, grofičina kopalnica;

o 1.nadstropje: 1 x wc s tuš kabino, 4 x spalnica – 2 x dvoposteljna soba, 1x enoposteljna soba in 1 x soba za mladoporočenca– skupaj prenočišč 7;

• oprema– pohištvo v slogu Alt Deutsch, Bidermajer in Neo Barok;

o bela tehnika;

o glasbila;

o jedilni pribor;

o umetniške slike

o starinski predmeti;

• apartmajska hiša– apartmajska hiša z oskrbnikovim poslopjem:

o pritličje: 3x dvoposteljna soba z lastno kopalnico

o 1.nadstropje: apartma s kuhinjo, dnevnim prostorom, dvema spalnicama, kopalnico z WC, 4-6 oseb

o oskrbnikovo poslopje: zasebni prostori najemodajalca, ki se nahajajo ob apartmajski hiši;

• s šotorom pokrit zunanji prostor – urejen in utrjen zunanji prostor v skupni v izmeri 240 m2 od tega 320 m2 pokritih s šotorom;

• šotor – šotor v beduinskem slogu v izmeri 320 m2 skupaj s 14 masivnimi mizami in do 100 stolov;

• parkirni prostor – urejeno parkirišče za 40 vozil;

• uporabnik– najemnik in gostje, kot osebe, ki z najemnikovim soglasjem in po dogovoru najemnika z najemodajalcem uporabljajo posestvo oz. njegov del;

• koordinator– predstavnik najemodajalca, ki je prisoten na posestvu od 10.00 do 20.30 ure, in je zadolžen za pomoč najemniku oz. njegovemu pooblaščencu (t.i. organizator) v zvezi z uporabno in načinom nepremičnine in oprema na posestvu.

• organizator– predstavnik uporabnika, zadolžen za izvedbo prireditve;

• prireditev– poročno slavje, slavje ob obletnicah, motivacijski dnevi, drugo po dogovoru

• osnovno čiščenje– odstranitev cigaretnih ogorkov, odpadkov, kosov ali delov embalaže, rekvizitov, plastičnih izdelkov,

• osebje, ki ga priskrbi najemodajalec– koordinator, oskrbnik posestva, druge osebe po pogodbi;

• primopredaja– opravilo, ko pred prireditvijo najemnik, organizator oz. druga oseba, ki jo najemnik pooblasti skupaj s predstavnikom najemodajalca po posameznih prostorih pregledata popis in seznam opreme po katalogu Mestni Vrh in zabeležita stanje le te.

3. člen

Plačilni pogoji: Za potrditev in rezervacijo termina je potrebno plačati rezervacijo termina v višini najmanj 50% pogodbene vrednosti, ter izpolniti in podpisati izjavo o sprejemu splošnih pogojev in navedbi odgovorne osebe. Preostanek obveznosti je najemnik dolžan plačati na podlagi končnega obračuna stroškov v roku 8 dni po izvedeni prireditvi.

Rezervacija termina: Rezervacija termina stane 50 % pogodbene vrednosti. Plačilo rezervacije termina se v primeru izvedene prireditve na rezerviran termin upošteva pri končnem obračunu stroškov uporabe kot delno plačilo. V primeru, da uporabnik na rezerviran termin ne izvede prireditve, je poleg plačane rezervacije po tem odstavku, dolžan najemodajalcu povrniti tudi vso morebitno škodo.

4. člen

Obseg prireditve glede na število oseb: Uporabnik mora pri pripravi prireditve upoštevati kapaciteto

posameznih prostorov, ki v času prireditve ne sme biti presežena.

Notranji prostori posestva so namenjeni zgolj prenočitvi gostov.

Stranki s pogodbo določita točno število uporabnikov. V primeru prenočevanja koordinator in uporabnik pred prireditvijo dogovorita razporeditev po spalnih prostorih in posameznih ležiščih.

5. člen

Trajanje prireditve: Prireditev mora biti končana ob uri, ki je določena v pogodbi ali ponudbi; po dogovoru pa se trajanje prireditve lahko podaljša (vendar največ do 4:00 h), kar se tudi ustrezno ovrednoti in navede v pogodbi.

Vse aktivnosti, vključno z osnovnim čiščenjem, morajo biti opravljene in zaključene do 14. ure istega dne. Izjemoma se ta rok lahko podaljša, vendar samo s prej pridobljeno pisno privolitvijo.

Najemnik prevzema odgovornost za vse uporabnike, ki bi se na posestvu zadržali dlje, kot je dogovorjeno s pogodbo.

Uporabniku bo vstop v prostore prireditve dovoljen 24 ur pred časom rezervacije z namenom priprave, ogleda prostora in dostave opreme.

Uporabnik ni upravičen do dodatnega časa za čiščenje in odpremo opreme s prizorišča. Vse stvari v lasti uporabnika, morajo biti s prizorišča prireditve odstranjene najkasneje do 14.00 ure, zadnjega dne dogovorjene uporabe.

6. člen

Dovoljenja: Uporabnik posestvo lahko uporablja za zasebne prireditve, predvidoma za poročna slavja. Stranki lahko s pogodbo dogovorita drugi namen.

V primeru uporabe posestva za drug namen, je uporabnik dolžan poskrbeti za ustrezno prijavo prireditve ustreznim institucijam ter zagotoviti ustrezno izvajanje ukrepov določenih v dovoljenju, izdanem na podlagi prijave prireditve.

Uporabnik brez dovoljenja najemodajalca ne sme javno predvajati posnetkov in fotografij posestva, nepremičnine, objektov, njihovih delov ali opreme.

Izkoriščanje posnetkov ali fotografij posestva, nepremičnin, objektov, njihovih delov ali opreme brez dovoljenja najemodajalca predstavlja protipravno ravnanje.

Ponujene storitve: Osebje, ki ga priskrbi najemodajalec, je zadolženo za sprejem na prireditveni prostor in za zaprtje prostora po končani prireditvi oziroma izteku rezervacije.

Osebje, ki ga priskrbi najemodajalec, razen če je to posebej dogovorjeno, pred prireditvijo ali tekom prireditve ni odgovorno za strežbo, varnost ali dekoriranje prostorov.

Strežba hrane in pijač – catering ter dekoriranje prostora se štejejo kot dodatne storitve, za katere se je z najemodajalcem potrebno posebej dogovoriti pred začetkom prireditve oziroma ob sklenitvi pogodbe.

Osebja, ki ga priskrbi najemodajalec, lahko označi posamezne mize pred začetkom prireditve, če se stranke tako dogovorijo s pogodbo.

Najemodajalec pred začetkom in po koncu prireditve poskrbi za temeljito čiščenje prireditvenih prostorov, ki je vključeno v ceno najema. Dolžnost uporabnika je, da si prostore ogleda pred najemom/prireditvijo in da po zaključeni prireditvi oziroma končani rezervaciji, poskrbi za osnovno čiščenje ter odvoz opreme.

7. člen

Oprema: Postavljanje dodatnih elementov, potrebnih za izvedbo prireditve, poteka le ob soglasju in navzočnosti pooblaščene osebe najemodajalca oz. koordinatorja.

Na dan začetka najema najemnik in najemodajalec pred dogodkom opravita skupen pregled opreme in prostorov in pisno s primopredajnim zapisnikom potrdita brezhibnost prostorov in/ali popišeta morebitne napake. Predmet najema se s tem izroči najemniku.

Najemnik je o vsaki napaki ali nastali škodi, ki ni bila ugotovljena ob pregledu iz prejšnjega odstavka, dolžan nemudoma, to je še isti dan, obvestiti najemodajalca. Če tega ne stori, odgovarja tudi za morebitno višjo škodo, ki bi izvirala iz nepravočasnega ukrepanja.

Na dan začetka najema najemnik za potrebne prijave gostov najemodajalcu izroči seznam oseb, ki bodo v prostorih prenočile.

8. člen

Zavarovanje: Uporabnik mora zagotoviti izvajanje ukrepov za vse izvajalce in sodelujoče pri prireditvi, ter poskrbeti za njihovo zavarovanje za primer kakršnekoli nesreče ali poškodbe. Za navedeno je uporabnik odškodninsko odgovoren. Uporabnik je dolžan poskrbeti za ustrezno varovanje prireditve in vse svoje tehnične opreme, potrebne za izvedbo.

9. člen

Odgovornost za škodo: Uporabnik je dolžan povrniti vso škodo, ki bi jo povzročil na prostorih oz. površinah, na drugih prostorih, opremi in napravah ali na funkcionalnem zemljišču ali je nastala ob opravljanju njegove dejavnosti oz. jo je povzročila tretja oseba. Sanacijo nastale škode organizira najemodajalec. Uporabnik odgovarja tudi škodo, povzročeno obiskovalcem ali osebju najemodajalca, v okviru prireditve.

10. člen

Pravica: Najemodajalec lahko prekine in odpove najemniku/uporabniku pravico do uporabe prostorov na posestvu, če ta ugotovi, da je kršil splošne pogoje za uporabo prostorov na posestvu. Najemodajalec lahko tudi prekine in odpove vse dogodke, da bi preprečil povzročitev večje materialne škode, življenjske ogroženosti ali oškodovanje dobrega imena.

Če najemnik prostore odda ali poizkusi oddati v podnajem, je poleg končnega stroška najema po tretjem členu te pogodbe dolžan plačati dodatnih 4.000,00 EUR iz naslova pogodbene kazni.

11. člen

Priprava prostora: Uporabnik je dolžan poskrbeti za pripravo in vzpostavitev prostora v prvotno stanje v dogovorjenem času glede na zasedenost vseh prostorov ter zavarovati opremo in predmete, ki so v njegovi lasti. V primeru, da uporabnik ne upošteva rokov postavitve in pospravljanja, se mu zaračunajo dodatne ure najema v znesku 70 EUR za vsako nadaljnjo začeto uro.

Po končanem dogodku na dan, ko najemna pogodba preneha, najemnik in najemodajalec ponovno opravita skupen pregled opreme in prostorov in pisno ugotovita, ali so prostori v enakem brezhibnem stanju ali popišeta morebitne nastale poškodbe in napake. Če najemnik ni pripravljen sodelovati pri pregledu, lahko pregled opravi najemodajalec sam.

Če najemodajalec kasneje ugotovi obstoj napake ali škode, ki je ni bilo mogoče ugotoviti ob pregledu, ali ugotovi to s samostojnim ogledom, mora najemnik škodo povrniti v roku najkasneje 15 dni po prejemu poziva najemodajalca na poslovni račun najemodajalca SI56 0420 2000 1773 970, odprt pri NKBM d.d.

Najemnik lahko zahteva ogled napake ali škode, če si napake ali škode ni ogledal že ob skupnem pregledu, kar mu najemodajalec omogoči v roku 3 dni po tem, ko prejme zahtevo najemnika.

12. člen

Dobro ime najemodajalca: Uporabnik je dolžan upoštevati dobro ime najemodajalca in se vzdržati dejanj, ki bi oblatila dobro ime najemodajalca. Uporabnik je v primeru povzročitve škode dolžan plačati pravično odškodnino. Mestni Vrh® je registrirana blagovna znamka.

13. člen

Prepoved: Prepovedano je prekomerno uživanje alkohola, vnos in uživanje drog, nasilje, vnos in uporaba orožja, pretirano izkazovanje nacionalnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva, nestrpnosti ali razdora. Vsaka kršitev prepovedi ima za posledico takojšnjo prekinitev dogodka ter posledično obravnavanje kršitve na podlagi civilne in kazenske odgovornosti.

Prepovedana je tudi prodaja, ponudba ali kakršnokoli posredovanje alkoholnih pijač in pijač, ki so jim dodane alkoholne pijače, osebam mlajšim od 18. let.

14. člen

Dodatno: Poleg živali najemodajalca, ki so nastanjene na posestvu, je prisotnost hišnih živali uporabnikov dovoljena po predhodnem dogovoru.

Vsi gostje prireditve so se dolžni gibati znotraj dogovorjenih območij posestva.

Najemodajalec ne odgovarja za stvari uporabnikov ali gostov, ki po zaključku prireditve ostanejo na posestvu.

Osebje, ki ga priskrbi najemodajalec, imajo dovoljenje vstopati v vse prostore prireditvenega prostora.

Najemodajalec ali osebje, ki ga priskrbi najemodajalec, lahko fotografira prireditev, v kolikor s tem ne moti dogajanja na prireditvi. Za kakršnokoli javno uporabo fotografij, na katerih so slikani udeleženci, je potrebno pisno soglasje uporabnika, najemnika oz. osebe, ki je na fotografiji.

Število gostov ne sme preseči dovoljeno število ljudi na prireditvenem prostoru oz. v posameznem spalnem prostoru.

15. člen

Prehodne in končne določbe: V primeru dvoma glede tolmačenja zapisanih pravic in obveznosti po teh pogojih zapisanega se upošteva angleška različica.

V primeru spora je pristojno sodišče na Ptuju, kar stranke izrecno dogovorijo tudi v pogodbi.

Splošni pogoji družbe EKO NORDIK za najem in uporabo posestva Mestni Vrh® veljajo od objave na spletni strani dne 26.07.2019 dalje.

EKO NORDIK d.o.o., matična številka: 3869008000, ID za DDV: SI25369482, Mestni vrh 30, 2250 Ptuj